top of page

Algemene Voorwaarden Leerkring 

Huiswerkbegeleiding B.V. (01 september 2023) 

 

Artikel 1: Definities 

 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

 

1.2 Contractant of opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Leerkring Huiswerkbegeleiding een overeenkomst sluit met betrekking tot diensten die worden aangeboden. 

 

1.3 Ouder of wettelijk vertegenwoordiger: ieder natuurlijk persoon die een leerling rechtsgeldig mag vertegenwoordigen op basis van het Burgerlijk Wetboek. 

 

1.4 Vestiging: iedere door Leerkring gehuurde locatie, tevens een door Leerkring gebruikte locatie bij een school of gelijksoortige onderwijsinstelling waar diensten door Leerkring Huiswerkbegeleiding worden verleend. 

 

1.5 Leerkring Huiswerkbegeleiding: Leerkring Huiswerkbegeleiding B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 82909776. 

 

Artikel 2: Totstandkoming en uitvoering begeleidingsovereenkomst 

 

2.1 Voordat tot inschrijving bij Leerkring wordt overgegaan, vindt er een intakegesprek plaats. 

 

2.2 De plaatsing van een leerling bij een vestiging waar de leerling zicht heeft ingeschreven is definitief na schriftelijke bevestiging door Leerkring. 

 

2.3 Leerkring zal de overeenkomst naar het beste vermogen uitvoeren, maar biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding, en/of het slagen van de leerling.  

 

2.4 Leerkring heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

2.5 De contractant of opdrachtgever is verplicht juiste contractgegevens aan Leerkring te vertrekken ten behoeve van de overeenkomst. 

 

Artikel 3. Geheimhouding 

 

3.1 Leerkring Huiswerkbegeleiding is verplicht om de door de leerling/wettelijk vertegenwoordiger verstrekte informatie met betrekking tot de leerling vertrouwelijk te behandelen. 

 

3.2 Leerkring Huiswerkbegeleiding zal informatie die haar door de leerling ter beschikking is gesteld niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. 

 

3.3 Uitzondering op artikel 3.2 zijn uitzonderlijke situaties waarin het belang /welzijn van de leerling prevaleert. Leerkring Huiswerkbegeleiding zal de leerling terzake vooraf op de hoogte stellen. 

Artikel 4: Betaling en tarieven 

 

4.1 Betaling vindt plaats in contanten, tenzij een incasso-opdracht is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Leerkring Huiswerkbegeleiding aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 

 

4.2 Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de contractant betalen volgens de termijnen, zoals deze in de begeleidingsovereenkomst zijn vastgesteld. 

 

4.3 De diensten van Leerkring worden maandelijks gefactureerd, daar vallen ook arrangementen onder die door scholen of onderwijsinstellingen zijn afgenomen. 

 

4.4 De SEPA-incasso is altijd op of rond de 1ste van de betreffende maand. De betaling is altijd achteraf.  

 

Artikel 5: Niet-tijdige betaling 

 

5.1 Indien niet tijdig en volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, al dan niet in termijnen, is Leerkring Huiswerkbegeleiding gerechtigd het volledig verschuldigde bedrag direct op te eisen. 

 

5.2 In geval van betalingsverzuim is de contractant voorts een vertragings- rente verschuldigd over openstaande vorderingen van Leerkring Huiswerk- begeleiding ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand moet worden gerekend. 

 

5.3 Ingeval Leerkring Huiswerkbegeleiding om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de contractant, naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente. 

 

5.4 In geval van niet-tijdige of onvolledige betaling kan de leerling de toegang tot de begeleiding, al dan niet tijdelijk, worden ontzegd. 

 

Artikel 6: Dienstverlening aan scholen of onderwijsinstellingen 

 

6.1 In de offerte wordt de dienstverlening omschreven, alsmede hoe de relatie tussen school en Leerkring wordt vormgegeven. 

 

6.2 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. 

 

Artikel 7: Leermiddelen 

 

7.1 Voor aanvang van het begeleidingsjaar dient de leerling in het bezit te zijn van de voorgeschreven boeken en leermiddelen zoals die op de school van de leerling verplicht zijn. 

 

7.2 Leermiddelen komen voor rekening van de contractant. 

 

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten 

 

8.1 Alle door Leerkring Huiswerkbegeleiding verstrekte zaken, zoals boeken, readers, klappers, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de leerling en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Leerkring Huiswerkbegeleiding worden verveelvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht. 

 

Artikel 9: Ontbinding 

 

9.1 De begeleidingsovereenkomst eindigt op de laatste dag van het schooljaar waarvoor de overeenkomst is aangegaan conform de door het ministerie van onderwijs gecommuniceerde data, dan wel door opzegging door de leerling op een eerder tijdstip conform het gestelde in lid 2 van dit artikel. 

 

9.2 Beëindiging van de begeleidingsovereenkomst door de contractant voor het einde van het schooljaar geschiedt schriftelijk of per e-mail, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgende op de maand, waarin de opzegging geschiedt. Contracten afgesloten ten behoeve van een schoolarrangement, zijn uitgesloten van opzegging.

 

9.3 Leerkring Huiswerkbegeleiding is ten alle tijden gerechtigd de begeleidingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

 

9.4 De redenen voor de in artikel 9.4 genoemde ontbinding kunnen zijn: geen inzet, onaanvaardbaar gedrag, gebruik van drank- en drugs tijdens de begeleiding. 

 

9.5 In geval van ernstige ziekte of bij overlijden van de leerling, wordt de begeleidingsovereenkomst per direct ontbonden. Het restant van het begeleidingsgeld wordt terugbetaald, naar rato. 

 

Artikel 10 : Geschillen 

 

10.1 Ingeval van een klacht of een geschil tussen Leerkring Huiswerk- begeleiding en de leerling/ wettelijk vertegenwoordiger, zullen partijen al het mogelijke doen om in gezamenlijk overleg tot een oplossing te geraken. 

 

10.2 Klachten over de kwaliteit van Leerkring Huiswerkbegeleiding dient u schriftelijk neer te leggen bij de directie. 

 

10.3 Op iedere overeenkomst tussen Leerkring Huiswerkbegeleiding en de leerling /wettelijk vertegenwoordiger is Nederlands recht van toepassing, ook ingeval van dienstverlening aan buitenlandse klanten.

Artikel 11: Overmacht 

 

11.1 Indien door overmacht, zulks ter beoordeling van Leekring Huiswerkbegeleiding, de overeengekomen begeleiding niet mocht doorgaan, wordt het volledige begeleidingsgeld terugbetaald. 

 

Artikel 12: Restbepalingen 

 

12.1 De constatering tijdens, direct voor of direct aansluitend op de begeleiding van bezit en/of gebruik en/of handelen zowel buiten als binnen de vestigingen van Leerkring Huiswerkbegeleiding in drugs en/of gebruik van alcoholhoudende drank heeft onmiddellijke en onherroepelijke verwijdering van Leerkring Huiswerkbegeleiding tot gevolg. Van terugbetaling van het begeleidingsgeld zal in dit geval geen sprake zijn.  

 

12.2 De leerling dient zicht te houden aan de huisregels van Leerkring Huiswerkbegeleiding en dient de aanwijzingen van de begeleiders strikt op te volgen, op straffe van schorsing of uitsluiting van de begeleiding, zulks op beoordeling van de directie. Hierbij wordt geen restitutie verleend. 

 

12.3 Door ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geven de leerling en diens wettelijk vertegenwoordiger te kennen op de hoogte te zijn van de aangegane verplichtingen, zoals hier zijn aangegeven en deze volledig en onvoorwaardelijk na te komen. 

bottom of page